KATASTR NEMOVITOSTÍ PO NOVELE - aktuálně a v praxi roku 2022

event_img
Začátek:25.8.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2207102
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Naděžda Vitulová
Cena:2500 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2100 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do večera) obdrží materiál ke kurzu (prezentaci paní lektorky)

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do večera) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Ing. Naděžda Vitulová - emeritní dlouholetá pracovnice resortu ČUZK Katastrálního pracoviště Brno-město, kde po dobu několika let působila na pozici ředitelky. Je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize Věcná břemena od A do Z). Pracuje v oblasti evidence nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou univerzitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce.

Katastr zažil horký přerod a stále vyvstávají nové otázky.                                                                 

Co platí a co se chystá?

Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje!

 

 

Co se naučíte

Seznámíte se detailně s činnostmi katastrálních úřadů a jejich „spoluprací“ s pracovníky stavebního úřadu, životního prostředí, tzn. s činnostmi, které významně úřady propojují. Zejména bude upozorněno na novinky při využívání nahlížení do katastru. Jak získávat a pohlížet na informace z webové aplikace ČUZK - nahlížení do katastru nemovitostí.

Vyhledávání údajů katastru nemovitostí, které umožňují lepší orientaci i v postupech katastrálních úřadů při výkonu správy katastru. Současně bude účastníkům vysvětleno, které údaje katastru nemovitostí nejsou dostupné z nahlížení do katastru a zejména, jak s dostupnými údaji dále pracovat, nejen při sepisu příslušných listin, ale i při ověřování geometrického a polohového určení nemovitostí. Na ukázkách výstupů z nahlížení do katastru bude zdůrazněno, které údaje pomohou k případné nápravě zápisů údajů v katastru nemovitostí.

Získáte aktuální přehled právních předpisů upravujících problematiku katastru nemovitostí, aktuální informace v oblasti správy katastru nemovitostí a přehled změn v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala např. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu s účinností od 1. 11. 2019 nebo novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1. 1. 2021.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona o nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností, vyvstává množství otázek. 

Současně začátkem roku 2021 nabyla účinnosti doprovodná novela katastrálního zákona. 

Poznáte aktuální praxi na katastru přímo od zdroje, zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.  

Co tedy získáte?

 • Praktický návod, jak se vyvarovat nedostatků při podání návrhů na změny zápisu v katastru nemovitostí a seznámení se změnami souvisejícími se správou katastru.
 • Vyhodnocení zkušeností a upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí. 
 • Odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář, živý přenos

8.45 - 09.00 Připojení účastníků.
9.00 - 14.00 Odborný program.

 

 

Osnova

 • Stručný přehled platných předpisů a další připravované změny v právních předpisech.
 • Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
 • Pozemky a jejich hranice, přesnost hranic, proč zpřesnit hranice a výměru parcel a k tomu dostupné informace z nahlížení (druhy pozemků a jejich změny, hranice druhů pozemků, hranice způsobu využití pozemků).
 • Hranice parcel, použití geometrických plánů, zpřesnění nebo oprava hranic pozemků.
 • Stavby - trvalé, dočasné, vedlejší, na více parcelách, přístavby…
 • Budovy, vedlejší stavby a jejich hranice, jak budovy zobrazovat do katastru a dostupné informace z nahlížení do katastru a RUIANu.
 • Jednotky a jejich uvádění v nahlížení do katastru.
 • Práva, poznámky a upozornění zapisované do katastru a získávání informací o těchto zápisech (více o břemenech).
 • Využití údajů katastru - stav po ukončené digitalizaci katastrálních map.
 • Úkoly katastrálních úřadů – revize a obnova katastru.
 • Dostupné informace z obnovy katastrálního operátu.
 • Dostupné informace z výsledků revize katastrálního operátu.
 • Diskuse a závěr.

Detailně probereme zejména:

- novelu katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost začátkem roku 2021)

- digitální technickou mapu kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury), digitální technická mapa obce, digitální mapa veřejné správy (novela zeměměřického zákona č. 47/2020 Sb., vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje)

- katastr nemovitostí jako veřejný seznam

- vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

- novely katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek (s ohledem na GDPR), novely občanského zákoníku týkající se předkupního právo spoluvlastníka a bytového spoluvlastnictví

- předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku se zvláštním zřetelem na vodní díla

- zápis údajů o budově, včetně vlastnického práva rozestavěné budovy, dočasné budovy, jednotky

- zápis údajů o vlastnících (včetně adresy místa trvalého pobytu, ověřování adresy v RÚIAN, způsob vytvoření adresy - ukázky)

- práva zapisovaná do katastru nemovitostí (zrušení předkupního práva spoluvlastníka novelou č. 163/2020 Sb.)

- druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů,

-vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu informace o plombě, služba sledování změn,

- přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení, včetně přezkumu nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním smlouvy v registru smluv

- registr smluv v praxi katastrálních úřadů, stanoviska ČÚZK k registru smluv

- list vlastnictví s ukázkami zápisů jednotlivých práv

- darování pro případ smrti

- evropské dědické osvědčení a zápis do katastru nemovitostí (možnosti dané novelou katastrální vyhlášky č. 301/2019 Sb.)

- poznámky a upozornění v katastru nemovitostí

- revize údajů katastru nemovitostí (novela katastrální vyhlášky č. 87/2017 Sb., přechodná ustanovení katastrálního zákona, odstraňování zápisů na nežijící nebo neznámé vlastníky, ukázky zápisu těchto poznámek a upozornění

- dopady nouzového stavu v důsledku koronavirové krize na katastr nemovitostí

- nová judikatura po 1. 1. 2014 týkající se věcných práv k nemovitostem

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro zaměstnance nejen obecních úřadů, kteří ve své činnosti využívají údaje katastru, ale také veřejnosti, která si ověřuje zápisy v katastru pro nakládání s nemovitostmi, k vyhotovování listin určených k zápisům do katastru, případně k evidenci majetku - nemovitostí.

 • Pro pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pozemkové úřady, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele a stavitele nemovitostí, zemědělce, architekty, pracovníky v krajině, pracovníky projekcí a širokou podnikatelskou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.
 • Ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy nemovitostí v novém občanském zákoníku, včetně jejich provázání do katastrální legislativy. 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: