MAJETEK A JEHO ZHODNOCENÍ (účetní a daňové aspekty) - co je technickým zhodnocením, nebo opravou, či snad rekonstrukcí ?

event_img
Začátek:11.7.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2207203
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Jiří Blažek
Cena:1900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději odpoledne do 14:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději odpoledne do 14:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon+420 736 251 253 

 

 

O lektorovi

Ing. Jiří Blažek - zkušený odborný lektor s obrovským rozsahem školení, který působí i jako technický poradce. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků. Přednáší od roku 1990 a specializuje se především na oblast investiční výstavby, projektové činnosti a inženýrských výkonů, vzdělávací a poradenskou činnost ve stavebnictví.

Hranice mezi technickým zhodnocením, opravou, nebo údržbou majetku je velmi tenká.

Jak správně posoudit, o jaký typ zásahu do majetku se jedná?

Vyvarujte se chyb a nesprávných rozhodnutí, které  vám zavaří při kontrole finančním úřadem.

 

 

 

Co se naučíte

Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2022.

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací.
 • Definice opravy hmotného a nehmotného majetku.
 • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém.

Naučíte se správné rozdělení otázek daní z příjmů a účetnictví, rozčlenění a zatřídění majetku od prvopočátku jeho pořizování nebo reprodukce (účty 041, 042) a jak předcházet negativním nálezům finančních kontrol. Danou činnost je nezbytné řídit už od záměru až po realizaci komplexně, v součinnosti všech útvarů organizace. Obtížné je vydefinovat jeden majetek (věc), jeho zařazení, profinancování včetně daňové optimalizace.

Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Správné účetní a daňové posouzení, zda se jedná o opravu dlouhodobého majetku nebo jeho technické zhodnocení, patří k častým a podstatným problémům, neboť má zásadní vliv na správné vykázání výsledku hospodaření a základu daně z příjmů. Úplné zatřídění majetku, včetně vstupní nebo zůstatkové ceny, ovlivňuje výdaje (náklady) hrazené z investičních nebo provozních prostředků, budoucí možnosti reprodukce tohoto majetku a snížení rizika negativních nálezů kontrolních orgánů.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line školení, živé vysílání

08.30-09.00 Přihlášení účastníků 
9:00-13.30 Odborný program (přestávky zařadíme dle domluvy s účastníky)

 

 

Osnova

1. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě (NOZ - Občanský zákoník)

2. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí, povolování staveb, ZDP Novela zákona o daních z příjmů

3. Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník), Ohlašování staveb (NSZ -nový stavební zákon)

4. Kategorie stavebních záměrů a způsoby správních řízení, společní řízení stavebních záměrů

5. Ostatní záměry (technologické, počítačové sestavy, SW, služby, nehmotný majetek, stroje a výrobní linky, zařízení a inventář). Novela zákona o daních z příjmů č. 540/2020 Sb.

6. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)

7. Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku

8. Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, EU a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena, změny vyvolané NOZ.

9. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)

10. Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy. Novela vyhl. č. 310/2020 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., dokumentace vyhl. č. 405/2017 Sb.

11. Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky

12. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby, nájmy a NOZ.

13. Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, novela stavebního zákona (NSZ)

14. Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb, TDS, AD, KOBOZP

15. Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ a ZU (zákona o účastnictví)

16. Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady

17. Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny, snížení základu daně z příjmů

18. Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník, daně z nemovitých věci.

19. Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zák. č. 237/2020 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb., vyhl. č. 488/2020 Sb., ocenění věcných břemen a práva stavby.

20. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

21. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP

22. Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.

23. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.

24. Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821

25. N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.

26. Zákon č. 586/1992 Sb., Aktuální znění 02/2021.

27. Rozpočty, výkazy výměr, náklady, výdaje, rizika při vadném zařazení ze strany finanční správy a dotačních orgánů.

28. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) ve znění zák. č. 602/2020, zák. č. 543/2020, č. 540/2020 Sb., a 386/2020 Sb.

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro účetní a daňové pracovníky, pracovníkům právních subjektů, státních organizací územních samospráv odpovědným za danou oblast, zejména technikům a účetním, pracovníkům odpovědným za správu a inventarizaci majetku a oblast daní. Vhodný a nezbytný je pro pracovníky příspěvkových organizací, pracovníky stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: